Topik ini menerangkan sejarah kewujudan, penggunaan dan perkembangan Maqasid al-Syariah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kita akan melihat sejauh mana penggunaan konsep ini yang diguna pakai oleh Nabi Muhammad SAW dalam mentafsir ayat al-Quran. Setelah kewafatan Baginda SAW, tugas memperjelaskan ajaran agama diteruskan oleh para sahabat Baginda SAW. Apakah pendekatan yang telah diguna pakai oleh para sahabat Baginda SAW? Kita akan mengkaji sama ada terdapat sebarang perbezaan penggunaan pendekatan yang digunakan oleh para sahabat dalam mengaplikasikan kaedah maqasid. Kemudian, kita akan merujuk kepada kaedah maqasid yang diguna pakai oleh para ulama awalin dan mutakhirin. Perbincangan tentang perkembangan maqasid turut menyentuh fasa perkembangannya pada zaman Imam Mazhab yang Empat dan zaman ulama usul fiqh.

Read the flip book for more information.

More about this material type:
Date added to OUM OER: 18 May 2022
Date Modified in OUM OER: 18 May 2022
Author: Assoc Prof Dr Mohamad Ismail Mohd Yunus
Submitter: Centre for Instructional Design and Technology
Technical Format: PDF Flipbook
License : CC BY-NC-ND

By OUM

Leave a Reply